Biozendo infraroodcabines homepage

Home   >   Te duur?

Verkoopsvoorwaarden internetsite Biozendo (Traxico BVBA)

Een bestelling via de internetsite van Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel schriftelijk mogelijk, ondertekend door zowel Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.

Goederen en prijzen

Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA virtueel aan de klant alle nodige informatie mee inzake de door de klant bestelde goederen. De goederen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Kleuren en nuances van de infraroodcabines, zoals zichtbaar op het scherm, kunnen sterk afwijken van de realiteit. Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kleurverschillen.

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA voert alle leveringen en montages bij de klant uit in eigen beheer. Alle vermelde prijzen zijn geldig in België en zijn inclusief leverings- en plaatsingskosten, tenzij anders vermeld. Voor leveringen in het buitenland zal een berekening gemaakt worden van de kosten en voorafgaand aan de verkoop mede gedeeld worden aan de klant. Voor leveringen waarbij een verhuislift of andere stelling- of hijswerktuigen noodzakelijk zijn, zullen de kosten voor deze toestellen gedragen worden door de klant. De klant dient er zich van te vergewissen dat de onderdelen van de infraroodcabine ter plaatse kunnen gebracht worden op de plaats van montage. Tevens dient de standplaats van de cabine voldoende ruim te zijn conform de afmetingen en de mogelijkheid tot assemblage van de afzonderlijke panelen. Indien op de dag van levering blijkt dat de infraroodcabine en haar onderdelen niet op de plaats van montage kunnen gebracht worden of deze plaats onvoldoende ruimte biedt, dan zullen de verplaatsingskosten en werkuren doorgerekend worden aan de klant.

Informatie door de klant

De klant is ertoe gehouden alle informatie aan Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA mede te delen die nodig zijn om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.

Hiertoe zal de klant alle noodzakelijke velden correct en waarheidsgetrouw invullen opdat de bestelling kan plaatsvinden.

De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

Bestelling

De bestelling is geldig vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA.

Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA neemt daarna telefonisch contact op met de klant waarna een schriftelijke orderbevestiging zal opgemaakt worden die alle details van de bestelling bevat en naar de klant zal verstuurd worden. Deze orderbevestiging dient door de klant per kerende mail, met expliciet akkoord, teruggestuurd te worden naar Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA.

Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien de klant onjuiste, onvolledige en/of valse gegevens heeft geleverd of er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant.

Garantie

Op basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop aan de consument, beschikt de consument over een wettelijke garantie. Naargelang het type infraroodcabine en de uitvoering, verbindt Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA zich ertoe een garantietermijn van minimum twee jaar en maximum 10 jaar te verlenen. Op het factuur wordt steeds in detail melding gemaakt van de volledige garantieomschrijving.

De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA de factuur dient voor te leggen.

Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 kalenderdagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.

De aansprakelijkheid van de Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.

Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

Verzakingsrecht

De klant heeft het recht aan Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling van de infraroodcabine of producten.

Indien de klant afziet van de aankoop van de bestelde infraroodcabine of producten, dan dient de klant de reeds geleverde infraroodcabine in onberispelijke staat binnen de 14 werkdagen na de levering terug te laten ophalen door Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA, en dit volgens de modaliteiten zoals deze worden gecommuniceerd per e-mail aan de klant door Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA.

De klant erkent dat hierbij de bijkomende kosten voor demontage, transport en eventuele schade, ten zijne laste zijn.

Levertermijn

Indien een door de klant bestelde infraroodcabine of artikel niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht binnen de twee werkdagen na de elektronische bestelling. Een snelle leveringstermijn wordt nagestreefd maar wanneer de leveringstermijn niet aanvaardbaar is door de klant, dan wordt de bestelling geannuleerd.

In België verbindt Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen indien de bestelde infraroodcabine voorradig is. Indien de door de klant bestelde model niet voorradig is, wordt een indicatieve leveringstermijn medegedeeld. Voor leveringen in het buitenland moet rekening gehouden worden met een leveringstermijn die overeengekomen wordt in functie van de afstand. Een leveringstermijn wordt ter goeder trouw aangegeven, doch zonder waarborg. In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulering van de bestelling en/of schadevergoeding.

Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA levert de door de klant bestelde infraroodcabine op het door hem opgegeven leveringsadres en op een vooraf afgesproken tijdstip.

Bij de levering tekent de klant een afleveringsbewijs. Indien hij de levering weigert wegens zichtbare gebreken en/of onregelmatigheden, vermeldt hij dit op het afleveringsbewijs.

Betalingsvoorwaarden

De door de klant bestelde artikelen dienen ten laatste betaald te worden op de dag van levering. Deze betaling kan geschieden via elektronische overschrijving met de thuiscomputer bij de klant. De klant ontvangt na betaling het factuur met daarop de geldende garantievoorwaarden.

Bij bestellingen waarvan de leveringstermijn vanaf de datum van de bestelling en de indicatieve leveringsdatum 60 kalenderdagen overschrijdt, zal een voorafbetaling vereist zijn ten bedrage van 20% van de totale aankoopsom, B.T.W. en leveringskosten inbegrepen. Deze betaling zal gebeuren binnen een termijn van 7 werkdagen, te tellen vanaf de datum op het voorschotfactuur overgemaakt aan de klant. Indien de bestelling alsnog niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant vooraf betaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 14 kalenderdagen na betaling, teruggestort.

Zolang de goederen niet volledig betaald worden, blijven zij eigendom van Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering.

Bescherming van de privacy

Alle persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA en niet doorgegeven aan derden. Wel mag Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA uw persoonsgegevens verwerken voor eigen publicitaire doeleinden zoals bijv. het aankondigen van nieuwe producten en commerciële acties en evenementen.

Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens. Hij kan zich ook, door zich schriftelijk tot Biozendo Infraroodcabines – Traxico BVBA te richten, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens en vragen om uit het bestand geschrapt te worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en op alle bestellingen.

In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde uitsluitend bevoegd.

Onze modellen

contact »